Política de privacitat i protecció de dades

Política de privacitat i protecció de dades

 
La seva privacitat és una prioritat per mi, per això vull informar-li sobre la meva política de privacitat i protecció de dades. Amb l’objectiu de proporcionar-li una informació clara i transparent de com tracto les seves dades personals.
Aquesta política de privacitat serà vàlida únicament per les dades de caràcter personal obtingudes en aquesta web, no essent aplicable per aquella informació recollida per tercers en altres pàgines web, inclòs si aquestes es troben enllaçades pel lloc web.
ANNA ARMENGOL ALARCON, en endavant ANNA ARMENGOL ESTÈTICA, recopila , tracta i emmagatzema informació personal a través de la web de la seva propietat : https://www.annaarmengol.cat
Aquesta informació serà relativa als usuaris de la web. La informació es recopilarà , tractarà i emmagatzemarà conforme a la present Política de Privacitat
Aquesta Política de Privacitat s’ha actualitzat el 13!11/2018. ( al final)
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reial Decret 1702/2007, de 21 de desembre , Reglament de desenvolupament de la LOPD i LSSI ( Llei 34/2002, d’1 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic) li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

 

 

Qui és el responsable de tractament de les seves dades

 
Identitat del responsable : ANNA ARMENGOL ALARCON
Nom comercial: ANNA ARMENGOL ESTETICA
DNI: 77475665-G
Domicili: C /.Doctor Fleming, 34 08560 Manlleu ( Barcelona)
Telèfon contacte: 93.851.09.06
Correu electrònic: centre@annaarmengol.cat
Activitat: Centre bellesa i estètica
A efectes del previst en el Reglament General de Protecció de Dades abans citat, les dades personals que es rebin a través dels formulari de la web, rebran el tractament de dades amb el nom de “Usuaris de la web ”
Per al tractament de dades dels usuaris, implemento totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

 

 

Principis que s’apliquen al tractament de dades personals

 
En el tractament de les dades personals, ANNA ARMENGOL ESTÈTICA aplicarà  els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:
Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre es requerirà el consentiment  per al tractament de les dades personals per a un o diversos fins específics que seran informats prèviament amb absoluta transparència.
Principi de minimització de dades: Només es sol·liciten les dades estrictament necessaris en relació amb els fins per als que els requereixen. Els mínims possibles.
Principi de limitació del termini de conservació: els dades seran mantingudes  durant no més temps del necessari per als fins de tractament, en funció de la finalitat, s’informarà del termini de conservació corresponent,
Principi d’integritat i confidencialitat: Les seves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi la confidencialitat. Heu de saber que es prenen  les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o l’ús indegut dels dades dels meus usuaris per part de tercers.

 

 

Com s’han obtingut les dades?

Les dades personals que es tracten s’obtenen amb el seu consentiment, això sobretot.
I la obtenció de les dades i aquest consentiment queda confirmat en el formulari de contacte.
Altres vies de poder obtenir dades personals es si l’usuari s’adreça a ANNA ARMENGOL ESTÈTICA directament enviant un correu electrònic o via telèfon, dades de contacte del responsable de tractament que es poden trobar a la web.

 

 

Quines dades es tracten i que fem amb les seves dades?

ANNA ARMENGOL ESTÈTICA tractarà la informació que facilita l’usuari amb l’objectiu de respondre a les preguntes i consultes rebudes a través dels formulari de contacte Recopilo les dades, a través del formulari.
Únicament es recopilen les dades estrictament necessàries per dur a terme la normal activitat del servei. Les categories de dades que es tracten son dades identificatives i no es tracten dades especialment protegides
Aquestes dades son : nom I cognoms i correu electrònic.
Si posteriorment, l’usuari contracta algun dels serveis d’ANNA ARMENGOL ESTÈTICA, és possible que se li sol·licitin més dades per conèixer les seves necessitats i per a efectes de la facturació.

 

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

ANNA ARMENGOL ESTÈTICA li informa que les dades que l’usuari voluntàriament està facilitant seran incorporades als seus sistemes d’informació amb les següents finalitats:
 • Respondre i /o actuar en conseqüència a la informació que ens hagi fet arribar a través del formulari web de contacte:
  • Per atendre dubtes, comentaris que es puguin tenir relatives a informació inclosa a la web.
  • Serveis que es presten a través de la web.
  • Respecte al tractament que es dona de les dades personals del usuari.

 

Altres finalitats per les que es tracten dades personals :
 • Per garantir el compliment de les condicions d’us i la llei aplicable.
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen en el ordinador del usuari quan navega en aquesta web i que queden detallats en la política de cookies.
 • Per gestionar les xarxes socials. ANNA ARMENGOL ESTÈTICA pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de dades que es dugui a terme dels usuaris que es facin seguidors en les xarxes socials de la pàgina oficial de https://www.annaarmengol.cat es regirà per aquest apartat. Així com aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari de ANNA ARMENGOL ESTÈTICA. Es tractaran les dades amb les finalitats de administrar correctament la seva presència en la xarxa social , informant d’activitats, productes o serveis de ANNA ARMENGOL ESTÈTICA. Així com per qualsevol altre finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas, s’utilitzarà els perfils de seguidors en les xarxes socials per enviar publicitat de forma individual.

 

 

Durant quant temps conservem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:
Mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, i mentre existeixi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament.
Mentre no ens sol·liciti la supressió o modificació, sempre i quan això no entri en conflicte amb els terminis establerts per complir amb les nostres obligacions fiscals i legals.

 

 

Quina és la limitació per al tractament de les seves dades?

La base legal per als tractaments de les seves dades es : el consentiment que ens dona.
Per contactar o realitzar comentaris en aquesta web, es requereix del consentiment del usuari amb aquesta Política de Privacitat. Sense el consentiment, no es recollirà cap dada personal .
Mitjançant la introducció de les seves dades , el usuari atorga el consentiment inequívoc a ANNA ARMENGOL ESTÈTICA, declarant haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos, per que es pugui procedir al tractament de les dades en pro de les finalitats esmentades anteriorment.
El no facilitar les dades personals o no acceptar la present política de privacitat suposa la impossibilitat de sol·licitar informació, poder atendre la seva consulta
Respecte a la informació que ens sigui enviada per menors de 16 anys, s’entendrà que ho ha estat amb el consentiment dels seus representants legals. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.

 

 

Comunicacions comercials

D’acord amb el LSSICE , ANNA ARMENGOL ESTÈTICA no realitza pràctiques d’ SPAM. Amb lo qual no envia correus comercials per via electrònica que no hagin sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari.
En conseqüència en el formulari de contacte, l’usuari te la possibilitat de poder donar el seu consentiment per rebre comunicacions comercials.

 

 

Destinataris a qui es poden comunicar les dades

ANNA ARMENGOL ESTÈTICA no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal.
No obstant això, en el cas de ser cedides a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per tal cessió. L’ entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les qui se’ls hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc Web.
Per prestar serveis estrictament necessaris pel desenvolupament de l’activitat, https:www.armengolestetica.com , comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:
HOSTING: ??
PLATAFORMA WEB: wordpress
(pendents de confirmar i omplir dades)

 

 

Quins son els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

 

Com pot exercir els seus drets?

Si desitja fer ús de qualsevol dels seus drets, pot adreçar-se a través del correu electrònic: centre@annaarmengol.cat indicant quin dret vol exercir i una prova d’identitat.
Els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent si considera que no s’estan respectant els seus drets o no se li ha donat resposta en el exercici dels seus drets, adreçant-se a : https://www.agpd.es

 

 

Secret i seguretat de les dades

ANNA ARMENGOL ESTÈTICA, a través de la seva pàgina web: https://www.annaarmengol.cat es compromet a l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i utilitzant-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a complir la seva obligació de guardar-los i adaptar-los a tots les mesures per evitar l’alteració, la pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.
Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.
Així mateix. es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions de integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.
Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les vostres dades viatgin de forma completa i segura, és a dir, la transmissió de dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment codificada o codificada.
ANNA ARMENGOL ESTÈTICA no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa d’Internet i per tant la violació de la informació mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.
Pel que fa a la confidencialitat del processament, ANNA ARMENGOL ESTÈTICA s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada pel responsable de tractament per processar les dades del usuari (inclosos els seus col·laboradors i prestadors) estarà sota l’obligació de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).
Quan es presenti algun incident de seguretat, al donar-se compte ANNA ARMENGOL ESTÈTICA , haurà de notificar al usuari sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’incident de seguretat tal com es coneix o quan el client ho sol·liciti de manera raonable.
Mesures de seguretat:
 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Protocols de seguretat per prevenir accessos no autoritzats.
 • Xifrat amb protocols SSL.

 

 

Exactitud i veracitat de les dades

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a https://www.annaarmengol.cat exonerant a ANNA ARMENGOL ESTÈTICA de qualsevol responsabilitat al respecte.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades , i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació complerta i correcte en el formulari de contacte.

 

 

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament de les dades com per la cessió de les dades dels usuaris, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a ANNA ARMENGOL ESTÈTICA , en els termes establerts en aquesta Política en el exercici dels seus drets adreçant-se al correu electrònic : centre@annaarmengol.cat

 

 

Canvis en la política de privacitat

ANNA ARMENGOL ESTÈTICA es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat, entre altres coses, per adaptar-se als canvis legals que es puguin produir i les modificacions sempre es faran conforme a la legislació o bé per que tinguem que actualitzar la política de Privacitat per canvis a nivell de finalitat del tractament de les dades, identitat del Responsable o els seus drets.
Per suposat, si es produeixen canvis legals , l’usuari serà informat en tot moment per seguir comptant amb el seu consentiment i en el cas d’actualització , la darrera versió de la Política de Privacitat estarà sempre disponible a la web.
Darrera actualització política de privacitat: 13-11-2018